BroadLink RM Mini3 integrar en Home Assistant y controlar TV Samsung

Buenas , en esta ocasión vamos a integrar un RM Mini3 que tenia medio abandonado por un cajón y con el vamos a controlar la TV Samsung , tanto por Home Assistant a través de su entorno web , como a traves de Telegram

Lo primero será configurarlo y una vez que este conectado dentro de nuestra red añadir la integración que nos brinda Home Assistant

Una vez que nos aparezca como conectado veremos sus características al abrir la integración

Y nos debería aparecer como entidad

Ahora tenderemos que grabar los códigos del mando original de Samsung , para ello es mas cómodo desde Lovelace llamar al servicio “Learn Command”

Podemos hacer que aprenda un solo comando , o una lista de comando , yo opte por la lista de comandos enteros

 • Power
 • Source
 • Tecla_1
 • Tecla_2
 • Tecla_3
 • Tecla_4
 • Tecla_5
 • Tecla_6
 • Tecla_7
 • Tecla_8
 • Tecla_9
 • Tecla_0
 • TTX
 • Canal_anterior
 • Subir_Volumen
 • Bajar_Volumen
 • Mute
 • Lista_canales
 • Subir_Canal
 • Bajar_Canal
 • Menu_Media
 • Menu
 • Guia
 • Tools
 • Info
 • Flecha_Subir
 • Flecha_Bajar
 • Flecha_Izquierda
 • Flecha_Derecha
 • Enter
 • Return
 • Exit
 • Tecla_A_Roja
 • Tecla_B_Verde
 • tecla_C_Amarilla
 • tecla_D_Azul
 • EManual
 • Psize
 • AdjSub
 • Stop
 • Atras_Rapido
 • Play
 • Pause
 • Adelante_Rapido

Una vez acabado en /configuration/.storage/ nos encontraremos un fichero con los códigos aprendidos, en mi caso se llama broadlink_remote_780f77d67031_codes

{
  "version": 1,
  "minor_version": 1,
  "key": "broadlink_remote_780f77d67031_codes",
  "data": {
    "TV Comedor": {
      "Power": "JgA0AAkAB6kKAAKKCwAFGAoAAoQJAAKKCQACiAkAAosKAAGkCQADZgsABRwLAAelCgAKPgoADQUAAAAA",
      "Source": "JgBEAAgAAoMKAAevDAAChAgAAooJAAUZCAAFGwgAAoMOAAKLCAAChgkAAocOAAKKCAAFGQkABRgJAAKKCQACiAo
      "Tecla_1": "JgAEAQkAB6kKAAPQCgABPAsABFQJAANRCgABOgkABmULAAenCQACiQkAAogIAAUbCgACiQkAB6IMAAesCgACiA
      "Tecla_2": "JgBoAAoABRsJAAKLCgACgQkAB6oKAAeuDAAKOggABRgJAAKICgAChQoAAogIAAKJCAAChw0AAoMKAAetCAAFGw
      "Tecla_3": "JgDKAAkABRoMAAPQCQACiQgAAUEJAAPMCgACjAgAAoYLAAUZCQAChwkAAogJAAerCAAChwoAB68JAAKCCwAFGg
      "Tecla_4": "JgDYAgkAAoUJAAesCQAFFQkAAUAJAAZnCQAHpwoABRcJAAKKCwAFGAoAB6gJAAKJCQAChgwAB6sKAAKECQACig
      "Tecla_5": "JgC8AAoAAo0JAAKCCgAFFwoAB68LAAUWCAAHqggAAokIAAUVDQAChwwABRcIAAUWCQAHrAkAAo0JAAKDCwAChg
      "Tecla_6": "JgCwAgoABRgJAAKHCgACigoAAooJAAUUCQACiwoABRkKAAKDBwAFGgoAAogKAAKHCgAFGAkAAocKAAKGCgAFHw
      "Tecla_7": "JgAsAQkAB6QLAAKMCgAChQsAB6sLAAKBCQACjQoAAoYIAAKKDQAChAoAAoUJAAUYCQACiAkAAoYOAAKECgACjQ
      "Tecla_8": "JgBgAAgAAoYKAAKKCQAKOwkABRsLAAUXCQAFGwoABRMNAAKJCgAFGgkAAn4QAAKICQAKOQoAAokIAAKGCgACiw
      "Tecla_9": "JgCoAgoABRYKAAUZCwAChwoACj0JAAKKCgAKOAkAAooIAAKICAAHpwwAAooKAAKGCQACiwkAAoULAAKFCgACiQ
      "Tecla_0": "JgAgBAkAAokIAAKFDAAChQkABRgMAAeoCgAHqQkAAogIAAeoDwACigkAAoQKAAKICQAChQwABRgNAAKFCAAChw
      "TTX": "JgD0AQkAAoILAAKJCgAFFgoAAocKAAKJCQACigkAAoYJAAUYCgAKOwoAAooJAAKMCQAFFQoAAocMAAKGCQAFFgoAAo
      "Subir_Volumen": "JgCuAwkAAowKAAUVCQAFGwgAAoYNAAKDDAAChQoABRkIAAKNCAAChAoAAooJAAKLCgAFfxsABzIJAAeq
      "Bajar_Volumen": "JgDsAAkAB6oLAAeqCQAFGAgABR0KAAKFCgAChQoAAoYMAAUWCgAFHgoAAogJAAKHCAACigoAAoELAAKL
      "Mute": "JgCsAQkAAoYMAAKEDwAHqQkAAokKAAUWCgACiAwACjwJAAKBCwACiQgAAo0JAAo2DAAFGAkABRsJAAeqCQACigsAA
      "Lista_canales": "JgAgAwwAAoIKAAUYCgAFFw0AAoYJAAKJCwAChwsACPAIAAPKDQACjAgAAogJAAKICQACiQoABRIOAAKI
      "Subir_Canal": "JgC8AQ8AB6gKAAE/CQAGYA4AAogIAAKGCgACgwkAAoYLAAUZCQAHqAkAB64JAAesCQAChAkAAogJAAKKCQ
      "Bajar_Canal": "JgBgAAkAAosLAAUZCQAFGAkABRoJAAKLCgAChgoAAoYGAAKIDAAFGAoABRsKAAKDCgAChwkAAosJAAUaCw
      "Menu_Media": "JgA0AwkAAT4MAAPOCQAI8QsAAoYMAAKHCgACiQkABR0JAAKHCQACiAkAAoMMAAUaCAAKQAoAAoAKAAKJCQA
      "Menu": "JgDYAQoABRkJAAKICQACiQoAAocJAAerCQAChgoAAowJAAUWDAAChQkAAooJAAKGCQACkAsAAoMHAAKICQAChwkAB
      "Guia": "JgDQAwkAAosJAAKECQACigoAAoUKAAeyCQACgwkAAooIAAKJCAAHqQoAAoUPAAUYCQAChgoABRwJAAUaCQACiAwAA
      "Tools": "JgCwBAsAAocOAAKFCAAFGAoACjwKAAKECgACiQsABRsJAAKGDQACggoAAowJAAUYCQACiQkABRkJAAKKCgAChQkA
      "Info": "JgCwBAoAAoMJAAKICwACiwgAAokJAAUcCQAChQoABRoLAAKBCgACjAoAAoIKAAKLDAACgQoAAooJAAKHCwAChwoAA
      "Flecha_Subir": "JgCuBAoAAocKAAKKCQAChQwAAocHAAUXCQAFFg0AAocMAAKGCQACigkAAoQJAAUZDQAFFAkAAowJAAKIC
      "Flecha_Bajar": "JgCqAwoAAocJAAKICQAFGQkABRkJAAUZCQAFGQkAAoUKAAKJCAABRAkAA8wJAAeuCAAFGgoAB6sJAAKFD
      "Flecha_Izquierda": "JgCqAwkABRcOAAUZCgAFFQoAAoUKAAKLCQAChgkAAokJAAUYCQAChQwAAoUMAAKJCQACiAkAAocKA
      "Flecha_Derecha": "JgD8AAkAAowKAAKDCQACiQgAAoUMAAo+CQAChQsACjoJAAKLCgACgwsAAoYJAAUVBQAFJAYABRwGAAK
      "Enter": "JgCwBAsAB6cMAAUYCQAChgsABRkJAAKMCwACgQoAAoMPAAKGCQACiwkAAuYVAAc+CQAFGgkAAQsKAAFwCgAChgkA
      "Return": "JgCwBAkAAooKAAKECQACiQkAAo0IAAKKCgAFEgkAAosLAAKFCQACiAkAAokIAAKKCAACiQkAAoUJAAKIBwACkAk
      "Exit": "JgCwBAgAAowIAAKHCQAFFBIAAoEMAAKMCgACfwsAAokJAAKMCQAChQwABRcJAAKEDgACiAkABRoKAAKECAAFFg4AA
      "Tecla_A_Roja": "JgDUAAoAAT0IAAFCCQAChAoAAogJAAUdCQACgwkAAokLAAKDCQAChgsAAoUKAAKJCQACiQsAAoUJAAKFD
      "Tecla_B_Verde": "JgCoAQgAAokKAAFBCgADyQoAAocLAAKJCQACiAsAB6cJAAKHCQAChwkAAowIAAKHDAAFGQcABRsIAAKC
      "tecla_C_Amarilla": "JgCuBAoAAogMAAekCgACjAoAAoIKAAREEAAF5gwAB6QKAAKKCgACiwgABRUJAAKMCQACigoAB6UKA
      "tecla_D_Azul": "JgAqAgkAAowIAAUVCwACjgoAAn4JAAKPCAAFFwsAAoIJAAKICgAChA8AAooJAAUZCAAChQkABRkIAAKKC
      "EManual": "JgCwBAkAAoIMAAKFCgACiQoAAoQOAAemCgAChwsAAosIAAKCDAACiAwAAoYJAAKICQACigkAAokJAAKECQACiQ
      "Psize": "JgD0AQ0AAaEcxgoACjkRAAUWCQACigcAAocJAAKGCQACiA0AAoILAAPSCQAGYAkABRcLAAUaCQACiggAAocJAAKH
      "AdjSub": "JgD6AQwAAoAKAAKGDQACiQkAAocLAAKECQAFHwkAAoQJAAKGCQAFGQ0AAoIOAAKFCQAChg8AAoMLAAUZCgACiAk
      "Stop": "JgAOAgoAAowJAAKGDAACggoAAogMAAUYCQAHqA8AAocLAAUVCQACjQoAAoIJAAKNDgACfA0AAocJAAKNCQAChgkAA
      "Atras_Rapido": "JgBcBA0AAoYGAAzRCQACgQ8ABRoGAAKIDAAChQ0ABRoIAAKGCQAChw8ABRMKAAKLCgAChAoAAogJAAKIC
      "Play": "JgAwAgkAAoUKAApCCAAChQoABRkKAAKJCQACiAoAAoMXAAefDQAChQkAAokJAAKLCQAChQoAAooGAAUdCQACiAkAA
      "Pause": "JgCuBA4AAocKAAKLBwAChA8AAoUNAAKHCQACgwoABRYQAAUcCgAChAsAAoUKAAUZCQAFGgoAAokLAAKFCQACiQsA
      "Adelante_Rapido": "JgCwBAoAAosJAAKJCQAFGQkAAooJAAKGCQACigoAB6oIAAKCDAAHrAoAAoYLAAKHCgACigkABR8KAA
    }
  }
}

A partir de ese momento ya podremos crear los scripts para el envió de los códigos

script:
 tv_comedor_power:
  sequence:
   - service: remote.send_command
    target:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
    data:
     device: TV_Comedor
     command: Power

El siguiente paso será usar una card que ya viene con las imágenes de algunos mandos a distancia mas habituales en el mercado , para ello instalaremos la generic-remote-control-card y añadiremos en nuestro configuration.yaml lo siguiente.

  - url: /hacsfiles/generic-remote-control-card/generic-remote-control-card.js
   type: module

Y crearemos nuestro mando donde a cada uno los botones le iremos asignando en formato base64 los códigos que previamente habíamos capturado con el RM Mini3 , debería quedar algo similar a esto y al pulsar sobre los botones mandaría los códigos pertinentes a la televisión

title: Mandos a distancia
icon: mdi:remote
cards:
  
 - type: 'custom:generic-remote-control-card'
  name: Samsung Comedor
  remote_template: samsungtv
  style: |
   ha-card {
    font-size: 10px;
   }
   h1{
    text-align:left;
    margin-left: 50px;
   }
  buttons:
   back:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKWDzsQOhA6EBUPFhAVEBUQFQ87EDoSOBAVEBUPFhITEBUQFREUERQQOhA6EBUQOhAVEDoQOhA6ERQQFRE5EBUPOxEADQUAAA==
   bottom:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBEAJCWCEQNPQ09DRkMFw8YDRoKGA09DUEKPQwXDjsPGgoZCz8OIQYUDhgNHAk8DEEMFgscDTwNOw9BCkAJFg8YDTwOAA0FAAAAAA==
   zero:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVETkRORA7EBQSExEVDxUQFg87DzsTNw8WERQPFhAVDxYPOxAVEBUPFg87DxYRFBAVDxcPOhA6EDoQFRA6ETkQOhAADQUAAA==
   one:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJOUETkSOBE5ERQRFBEUEBUQFRE5ETkROREVDxUQFhAWDhYPFhITEDoPFg8VEBYPFg8WEDoQOhAVETkQOhA6EDoQOg8ADQUAAA==
   two:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVETkRORE5ERQQFREUERQRFBA6EjgTNxAWEBUQFRAVEBUPOxAVEDoPFhAVDxYQFRAVEBUQOhEUEDoQOhA6DzsQOhAADQUAAA==
   three:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKWDzsQOg87EBUQFQ8WEBUQFRA6DzsQOg8WDxYQFRAVDxYQFRA6EDoQFRAVEBURFA8WEDoRFBEUEDoPOxA6EDoPOxAADQUAAA==
   four:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKWEDoSOBA6EBUQFQ8WEBUPFg87EDoQOhAVEBUQExQTEBURFBAVEBUROREUEBURFBEUEDoRORE5EBUSOBE5ETkQOhEADQUAAA==
   five:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVETkRORE5EBUQFRAVEBUSExE5ETkROREUEBURFBAVEBURORITEBUSOBEUERQQFREUExIQOhE5EBURORE5EjgQOhEADQUAAA==
   six:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVEDoQOhE5EBURFBEUERQQFRA6ETkQOhEUEBUQFREUERQRFBE5ERQQOhAVEBUQFREUETkRFBE5EhMQOhE5ETkROREADQUAAA==
   seven:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVETkROhE5DxURFQ8WERQQFRA6EDoQOhEUDxYPFg8WEBUQFREUDzsRORAVEBUQFRAVEDoSOBITERQRORE5EDoTNxEADQUAAA==
   eight:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJOUETkRORE5EhMRFBAVEBUQFRA6EzcRORIUDxUQFRAVERQQOhAVEDoQOw8WEBQRFQ8WEBUQORIUEBURORA6EDoQOg8ADQUAAA==
   nine:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVETkTNxE5ERQRFBEUERQQFRE5EDoROREUERQRFBEUDxYQFRA6ETkRORAVDxYPFhAVDzsRFBAVEBUQOhA6EDoQOg8ADQUAAA==
   exit:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgCMAJOTEjcTNxI3EhMSEhITEhMRExI3EjcSOBISEhMSExETEhMSNxITEjcSNxITEjcSExETEhMSNxITEhISNxITEjcSOBEABfuTlBI3EjcSOBETEhMSEhITEhMROBI3EjcSExITERMSExISEjgRExI3EjcSExI3EhMSExISEjgRExITEjcSExE4EjcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
   info:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgCMAJSSEjgROBI3EhMRExITEhMRExI3EjgROBISEhMSExETEhMSNxI3EjgROBI3EhMRExITEhMRExITERMSExI3EjcSOBEABfuTlBI3EjcSOBETEhMSExETEhMSNxI3EjcSExITEhISExITETgSNxI3EjcSOBISEhMSExETEhMSExETEhMROBI3EjcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
   left:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBAAB4FBAgJDgsQDRATnwiKCEEKFwYgDEEJYg2yCBgNGQwfBiAHPQeLCB4LiwoaCRwJQgofB0AKPwgdChsKPwkADQUAAAAAAAAAAA==
   menu:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVEDoRORE5ERQQFREUERQRFBE5ETkQOhEUERQQFRAVERQRFBA6ERQRORA6ERQQFRAVETkQFRE5EBUQFRA6EDoROREADQUAAA==
   mute:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJGWEDoQOhA6EBUQFREUEBURFBA6ETkRORITERQRFBEUEBURORE5ETkROREUERQTEhEUEBYPFhAVEBUQOg87EDoQOg8ADQUAAA==
   ok:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJGXDzwMPQ49DhUQFg8WDxYQFBE6ETkPOhAWEBUPFg8WDxYQFQ8WEBYOOhAWDzsSOA8WDzsQOxA4ERUPOxAVDxYQOg8ADQUAAA==
   power:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVDzsQOhA6EBUQFRAVERQRFBE5EDoSOBEUERQRFBAVEBURFBE5ERQRFBAVERQRFBEUETkRFBE5ETkRORE5EToQOg8ADQUAAA==
   right:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAI2YEDsMPw47DhgOFQ8YDhcNFw47DzsPPBEVDRcOFhAVEBcPFBE5EBYMGQ8WDjwOPQ0XDzsOFhE7DTwPOw4WDxYPOxAADQUAAA==
   source:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJOUEjgSOBI4EhMSExITEhMSExI4EjgSOBITEhMSExITEhMSOBITEhMSExITEhMSExITEhMSOBI4EjgSOBI4EjgSOBIADQUAAA==
   top:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJGWEDwNOw88DxQQFg8WDxYPFg86ETkROw8VEBYPFQ8XEBUOFhEVDhYPFhEVDzoROBEVDzsQOw86EDkROhAWDhYPPA4ADQUAAA==
   volmin:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVEDoSOBE5EBUQFREUERQRFBA6EDoROREUEBURFBEUEBUQOhE5ERQROREUEBURFBAVEBUQFRE5ERQQOhE5EDoQOhAADQUAAA==
   volplus:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVETkRORA6ERQRFBAVEBUQFRA7EDkROhAUERUQFRAUEBYQOhA6EDoPFhAVEBUQFQ8WEBUPFhAVEDoQOhA6EDoQOg8ADQUAAA==
   channelup:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVEDkROhE4EBUQFg4XDBkPFw86DzsQOg8WERQPFhAVEBUQFRA5ERUPFhA6DxYQFQ8WDzoRFQ87EDoRFBA5EToQOg8ADQUAAA==
   channeldown:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVEDoQOhA6ERQQFg8WDxYQFQ87EDoQOg8WDxcOFw8VDxcOFg8XDhYRFQ47EBUPFg8WDzsPPA87EDkRFBE5EjgQOhAADQUAAA==
   guide:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgCMAJSTEjcSNxI4EhISExITEhISExI3EjcSNxMSEhMSEhITEhMSNxI3EjcSNxMSEhMSNxITEhISExITEhISNxI3ExISNxIABfuTlBI3EjcSNxITEhMSEhITEhMROBI3EjcSExITERMSExISEjgROBI3EjcSExITETgSEhITEhMRExITEjcSNxITEjcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
   fastforward:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJSVDzsQOhA6EBURFA8WERQSExA6EjgQOhAVEBUQFREUEBUQFREUEBUROREUEhMQOhAVEDoRORE5ERQRORE5EhMSOBEADQUAAA==
   rewind:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJOUDzsPOxA6EBURFBAVEBYOFg87EDoQOhEUDxYPFg8WDxYQOhAVDzsQFQ8WEhMQOhAVEBURORAVETkRORE5ERQQOhEADQUAAA==
   play:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJOUETkRORA7EBUQFRAVEBUQFQ87DzsPOw8WEBUQFRAVEBUPOxA6EDoRFBEUEBURORAVEBURFBEUEDoRORE5ERUPOw8ADQUAAA==
   pause:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgBGAJKVETkQOhA6EhMQFREUERQQFRA7DzsQOhAVEBUPFhAVDxYQFRE5EBUQOhAVERQROREUETkQFRE5ERQQOhA6EBUQOhAADQUAAA==
   lastch:
    call: remote.send_command
    data:
     entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
     command: b64:JgCMAJSTEzYTNhM3EhITEhMSEhITEhI3EzYTNhMSExISEhMSExISNxI3ExISEhI3EhMSExISEhMSExI3EjcSExE4EjcSNxIABfuUkhM3EjcTNhMSEhITEhMSEhITNhM3EjcTEhISExISEhMSEzYTNhMSExISNxMRExITEhISExITNhM2ExITNhM2EzcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
 

Este seria el aspecto grafico del mando en nuestro panel lovelace

Si queremos poner en el mismo panel los tres mandos , dos Samsung y uno de una mi box el código quedaría tal que así :

##########################################################################################################
#### MANDOS A DISTANCIA
########################################################################################################## 

title: Mandos a distancia
icon: mdi:remote
cards:
  
 - type: vertical-stack
  cards:  
  
   # - type: horizontal-stack 
    # cards:  
    
     - type: 'custom:generic-remote-control-card'
      name: Samsung Comedor
      remote_template: samsungtv
      style: |
       ha-card {
        font-size: 8px;
       }
       h1{
        text-align:left;
        margin-left: 50px;
       }
      buttons:
       back:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKWDzsQOhA6EBUPFhAVEBUQFQ87EDoSOBAVEBUPFhITEBUQFREUERQQOhA6EBUQOhAVEDoQOhA6ERQQFRE5EBUPOxEADQUAAA==
       bottom:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBEAJCWCEQNPQ09DRkMFw8YDRoKGA09DUEKPQwXDjsPGgoZCz8OIQYUDhgNHAk8DEEMFgscDTwNOw9BCkAJFg8YDTwOAA0FAAAAAA==
       zero:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkRORA7EBQSExEVDxUQFg87DzsTNw8WERQPFhAVDxYPOxAVEBUPFg87DxYRFBAVDxcPOhA6EDoQFRA6ETkQOhAADQUAAA==
       one:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJOUETkSOBE5ERQRFBEUEBUQFRE5ETkROREVDxUQFhAWDhYPFhITEDoPFg8VEBYPFg8WEDoQOhAVETkQOhA6EDoQOg8ADQUAAA==
       two:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkRORE5ERQQFREUERQRFBA6EjgTNxAWEBUQFRAVEBUPOxAVEDoPFhAVDxYQFRAVEBUQOhEUEDoQOhA6DzsQOhAADQUAAA==
       three:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKWDzsQOg87EBUQFQ8WEBUQFRA6DzsQOg8WDxYQFRAVDxYQFRA6EDoQFRAVEBURFA8WEDoRFBEUEDoPOxA6EDoPOxAADQUAAA==
       four:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKWEDoSOBA6EBUQFQ8WEBUPFg87EDoQOhAVEBUQExQTEBURFBAVEBUROREUEBURFBEUEDoRORE5EBUSOBE5ETkQOhEADQUAAA==
       five:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkRORE5EBUQFRAVEBUSExE5ETkROREUEBURFBAVEBURORITEBUSOBEUERQQFREUExIQOhE5EBURORE5EjgQOhEADQUAAA==
       six:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVEDoQOhE5EBURFBEUERQQFRA6ETkQOhEUEBUQFREUERQRFBE5ERQQOhAVEBUQFREUETkRFBE5EhMQOhE5ETkROREADQUAAA==
       seven:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkROhE5DxURFQ8WERQQFRA6EDoQOhEUDxYPFg8WEBUQFREUDzsRORAVEBUQFRAVEDoSOBITERQRORE5EDoTNxEADQUAAA==
       eight:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJOUETkRORE5EhMRFBAVEBUQFRA6EzcRORIUDxUQFRAVERQQOhAVEDoQOw8WEBQRFQ8WEBUQORIUEBURORA6EDoQOg8ADQUAAA==
       nine:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkTNxE5ERQRFBEUERQQFRE5EDoROREUERQRFBEUDxYQFRA6ETkRORAVDxYPFhAVDzsRFBAVEBUQOhA6EDoQOg8ADQUAAA==
       exit:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgCMAJOTEjcTNxI3EhMSEhITEhMRExI3EjcSOBISEhMSExETEhMSNxITEjcSNxITEjcSExETEhMSNxITEhISNxITEjcSOBEABfuTlBI3EjcSOBETEhMSEhITEhMROBI3EjcSExITERMSExISEjgRExI3EjcSExI3EhMSExISEjgRExITEjcSExE4EjcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
       info:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgCMAJSSEjgROBI3EhMRExITEhMRExI3EjgROBISEhMSExETEhMSNxI3EjgROBI3EhMRExITEhMRExITERMSExI3EjcSOBEABfuTlBI3EjcSOBETEhMSExETEhMSNxI3EjcSExITEhISExITETgSNxI3EjcSOBISEhMSExETEhMSExETEhMROBI3EjcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
       left:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBAAB4FBAgJDgsQDRATnwiKCEEKFwYgDEEJYg2yCBgNGQwfBiAHPQeLCB4LiwoaCRwJQgofB0AKPwgdChsKPwkADQUAAAAAAAAAAA==
       menu:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVEDoRORE5ERQQFREUERQRFBE5ETkQOhEUERQQFRAVERQRFBA6ERQRORA6ERQQFRAVETkQFRE5EBUQFRA6EDoROREADQUAAA==
       mute:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJGWEDoQOhA6EBUQFREUEBURFBA6ETkRORITERQRFBEUEBURORE5ETkROREUERQTEhEUEBYPFhAVEBUQOg87EDoQOg8ADQUAAA==
       ok:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJGXDzwMPQ49DhUQFg8WDxYQFBE6ETkPOhAWEBUPFg8WDxYQFQ8WEBYOOhAWDzsSOA8WDzsQOxA4ERUPOxAVDxYQOg8ADQUAAA==
       power:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVDzsQOhA6EBUQFRAVERQRFBE5EDoSOBEUERQRFBAVEBURFBE5ERQRFBAVERQRFBEUETkRFBE5ETkRORE5EToQOg8ADQUAAA==
       right:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAI2YEDsMPw47DhgOFQ8YDhcNFw47DzsPPBEVDRcOFhAVEBcPFBE5EBYMGQ8WDjwOPQ0XDzsOFhE7DTwPOw4WDxYPOxAADQUAAA==
       source:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJOUEjgSOBI4EhMSExITEhMSExI4EjgSOBITEhMSExITEhMSOBITEhMSExITEhMSExITEhMSOBI4EjgSOBI4EjgSOBIADQUAAA==
       top:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJGWEDwNOw88DxQQFg8WDxYPFg86ETkROw8VEBYPFQ8XEBUOFhEVDhYPFhEVDzoROBEVDzsQOw86EDkROhAWDhYPPA4ADQUAAA==
       volmin:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVEDoSOBE5EBUQFREUERQRFBA6EDoROREUEBURFBEUEBUQOhE5ERQROREUEBURFBAVEBUQFRE5ERQQOhE5EDoQOhAADQUAAA==
       volplus:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkRORA6ERQRFBAVEBUQFRA7EDkROhAUERUQFRAUEBYQOhA6EDoPFhAVEBUQFQ8WEBUPFhAVEDoQOhA6EDoQOg8ADQUAAA==
       channelup:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVEDkROhE4EBUQFg4XDBkPFw86DzsQOg8WERQPFhAVEBUQFRA5ERUPFhA6DxYQFQ8WDzoRFQ87EDoRFBA5EToQOg8ADQUAAA==
       channeldown:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVEDoQOhA6ERQQFg8WDxYQFQ87EDoQOg8WDxcOFw8VDxcOFg8XDhYRFQ47EBUPFg8WDzsPPA87EDkRFBE5EjgQOhAADQUAAA==
       guide:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgCMAJSTEjcSNxI4EhISExITEhISExI3EjcSNxMSEhMSEhITEhMSNxI3EjcSNxMSEhMSNxITEhISExITEhISNxI3ExISNxIABfuTlBI3EjcSNxITEhMSEhITEhMROBI3EjcSExITERMSExISEjgROBI3EjcSExITETgSEhITEhMRExITEjcSNxITEjcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
       fastforward:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJSVDzsQOhA6EBURFA8WERQSExA6EjgQOhAVEBUQFREUEBUQFREUEBUROREUEhMQOhAVEDoRORE5ERQRORE5EhMSOBEADQUAAA==
       rewind:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJOUDzsPOxA6EBURFBAVEBYOFg87EDoQOhEUDxYPFg8WDxYQOhAVDzsQFQ8WEhMQOhAVEBURORAVETkRORE5ERQQOhEADQUAAA==
       play:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJOUETkRORA7EBUQFRAVEBUQFQ87DzsPOw8WEBUQFRAVEBUPOxA6EDoRFBEUEBURORAVEBURFBEUEDoRORE5ERUPOw8ADQUAAA==
       pause:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkQOhA6EhMQFREUERQQFRA7DzsQOhAVEBUPFhAVDxYQFRE5EBUQOhAVERQROREUETkQFRE5ERQQOhA6EBUQOhAADQUAAA==
       lastch:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_comedor_remote
         command: b64:JgCMAJSTEzYTNhM3EhITEhMSEhITEhI3EzYTNhMSExISEhMSExISNxI3ExISEhI3EhMSExISEhMSExI3EjcSExE4EjcSNxIABfuUkhM3EjcTNhMSEhITEhMSEhITNhM3EjcTEhISExISEhMSEzYTNhMSExISNxMRExITEhISExITNhM2ExITNhM2EzcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA

   # - type: horizontal-stack 
    # cards:  
  
    
     - type: 'custom:generic-remote-control-card'
      name: Mibox Matrimonio
      remote_template: mibox
      style: |
       ha-card {
        font-size: 8px;
       }
       h1{
        text-align:left;
        margin-left: 50px;
       }
      buttons:
       back:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgAcAQkAAoQKAAKLCQAChgoABRwKAAUXCAAFFg0AAocJAAepDQAFFAYAAooJAAKMDAAChQkAAocMAAKFCwAFGQkACjgMAAKGCgACiggAAoYPAAKGCQAChQ0ADMYOAAKICgAFFw0AAoMMAAUcCQAChwgAAocMAAKHCQACiQkABRYOAAKJCAAKOwkAAooJAAKGCgACggsAAooLAAKJCQAChwoAAoQJAAKNCQAFFQkAAoYGAAeyCQAFGgoAAooKAAKDCgAFGQcAAowJAAKHCQAChgwAAoUKAAKKDQAChgkAAoYKAAKHCgACigsAAoMLAAKFCwACgwwABSEJAAUQCAAFIggABRwKAAUTCgAKOg0AAogJAAKICQAChQkAAowMAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
       bottom:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBwAAkAAoYJAAeuCQACiQsADMwJAAKHCQAChw0AAoAOAAKLCQACgg4ABRcNAAKFCgAHrQkAAogJAAUTCwAChw0AAooJAAKJCgAChg0AAoMLAAUbCQAFFA8ABRcOAAUVCAAFGQcAAosKAAUdCwAFEwoADQUAAAAAAAAAAA
       clickleft:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgDwAQwABRcLAAUZCQACiAkABR4IAAKECgAChwgABSAJAAesCAACgwcAApAKAAKGCQACiwkABRkNAAo3CQACiQkABRoJAAKGDAACiAkAB60IAAKFCwAFGwgAAosJAAKFDAAFFwkABRoMAAKQCgACeBEAAocKAAKKCwAChQwAAoAKAAKNCQAChQ4AAoIHAAKPCwACig4ABRMJAAUXDQAChAoAB64JAAUXBwAFGwgAAooJAAKNCQAFFwwAAoUIAAKNCAAFFgcACkIKAAUbCQACjA8AAn8LAAUUCQACjQoAAoQJAAUZDAACigkAAoYJAAUZCgACiQkAAokKAAKKCQAFFAsAB60KAAUWDwAChgkAAoQHAAKNCgAFGgoAAo8JAAUSCgACiQkAAosJAAKDDwACgwsAAoUJAAKOCQAFFgsAAokIAAKHCQACiwoAAokJAAKHCwAFFwcAB68KAAKJCQAChwoAAogNAAKEDQAHpwoAAoYPAAUYCQAHpwkAAosMAAKICQAChQ4AAoQJAAo8CgACiAsABRoNAAo5CQAFGQkAAokKAAKICQAChgkAAooKAAKDCQAFHA0AAogKAAKECgACigkAAogNAAUTCQAFIQkAAocJAAKGCgACiwkABRENAAKKCQAHrwgAAoMKAAKICAAFhg4ADQUAAAAAAAAAAA
       clickright:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgCcAg8AB6gHAAKMDAACiQkAB60IAAUXDAAChQ0AB6gKAAUZDgACiAoAAoQIAAKJCgACiAgAAogKAAUbCAACiQoAAokJAAKEDgACggsAAT8LAAZiCgAChwsAAoQJAAKLCwAChwYAAo0MAAKJCwACggoAAocJAAKMCQAChAgABRkKAAKHCQACiwkABSAJAAKGCQACgwsAAocKAAKGDAACiAkABR0MAAJ9DwAFHQgAB6kJAAetCQAFEwgAApAJAAUYBgAFHQkAAosIAAKICQAFGwoAATcMAAZjDwACgAYABSMIAAUXCQAChwkAAo0JAAKIDQACgAoAAoYHAAUgCgAHqQgAAogNAAKECQAFGwkABRoOAAKCCQACigsAAoMHAAKNDgACggoAAokJAAKFCAACkAoAB6UMAAKLCQAHrgkACjkJAAKEBwACiwoAAokNAAKEDQACjwgABRAJAAUYDQAFGQkADM4MAAKBCAACiQgAAo0KAAUYDAACiAkABRUOAAKFCQACiQoAAooKAAUWDAACiQkAAoYKAAUZCgAChw4AAoAKAAKOCgACgg8AAoUKAAKICQAChgcAAo4MAAKCDgACgBEABRsIAAKFDgACggkAAo8IAAKGCQAChw0AAoUIAAUbCgAChg0AAoUMAAUTDQAHrggAAoIPAAKICQACgwtkCAACIQ0AB6IHAAUgCgAChwwAAoEMAAKJCQACig0ABRIGAAFHCwABQAkABRgHAAKIBgAChw4ABYEPAANoCQADygkAB7IKAAUSCgACiwoAAogLAAUYDAACggoABRkNAAKECwACiQsABRwJAAKCCgACiwoAAogJAAo6DgAChAoABRgJAAKGDXIIAAINDgAFFgsAAogJAAKGCgACjgkABRcJAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
       home:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgAWAgkAA9AJAAE+DAACiwsAAoIIAARNDMMJAAKGDgAChAsAAoYJAAUbCwAFEQoAAocHAAKQCQAChQoAAogKAAKICQAChwcABRoHAAKMDQAChQkAAoUKAAKMDAAChwkABRYKAAUcCgACgQoAAowKAAKFCgAChA4AAoAMAAKJCgAChwkAAowJAAKBDQAChAwAAokLAAKHCgAChQsAAo0KAAKADAAChA0AAowJAAKGCQAFHQgABRQLAAUbCAACgRIACjoJAAUTBQACjwkAAogJAAKIBgACiQYAApEKAAKDCgACiQkAAokJAAUXCQACigkABRUKAAKNCQAFGAwAAoIKAAKLCQACiwoAAoMJAAKJCAAChAoABRgKAAUZDAAFGAkAAocIAAKJDQAFFRAAAoEPAAKGCQAChQ4ABRYKAAKICgACiQkAAocKAAKGCgAChQ4AAoYJAAKKCAAFFA8AAosKAAKJCAAFFwkABRcMAAUWCgAChwkAAooJAAUVDgAChQ8AAoUIAAKHCgACiw8AAoEIAAKHCAAChgoAAowJAAKHCQACiAwAAoIJAAKPCwACgQwAATwIAAE9EQAChQoAAoUOAAelCwAFHAgABRgNAAKHCQAFGAkAAooJAAKGCgACiAoAAoYLAAKFDwAHpAsAAoYOAAKFDQAChAoABR0JAAZhCQAGXwkAAocMAAKBDgACiQkAAoUIAAKNCQANBQAA
       ok:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgAWAgkAA9AJAAE+DAACiwsAAoIIAARNDMMJAAKGDgAChAsAAoYJAAUbCwAFEQoAAocHAAKQCQAChQoAAogKAAKICQAChwcABRoHAAKMDQAChQkAAoUKAAKMDAAChwkABRYKAAUcCgACgQoAAowKAAKFCgAChA4AAoAMAAKJCgAChwkAAowJAAKBDQAChAwAAokLAAKHCgAChQsAAo0KAAKADAAChA0AAowJAAKGCQAFHQgABRQLAAUbCAACgRIACjoJAAUTBQACjwkAAogJAAKIBgACiQYAApEKAAKDCgACiQkAAokJAAUXCQACigkABRUKAAKNCQAFGAwAAoIKAAKLCQACiwoAAoMJAAKJCAAChAoABRgKAAUZDAAFGAkAAocIAAKJDQAFFRAAAoEPAAKGCQAChQ4ABRYKAAKICgACiQkAAocKAAKGCgAChQ4AAoYJAAKKCAAFFA8AAosKAAKJCAAFFwkABRcMAAUWCgAChwkAAooJAAUVDgAChQ8AAoUIAAKHCgACiw8AAoEIAAKHCAAChgoAAowJAAKHCQACiAwAAoIJAAKPCwACgQwAATwIAAE9EQAChQoAAoUOAAelCwAFHAgABRgNAAKHCQAFGAkAAooJAAKGCgACiAoAAoYLAAKFDwAHpAsAAoYOAAKFDQAChAoABR0JAAZhCQAGXwkAAocMAAKBDgACiQkAAoUIAAKNCQANBQAA
       power:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgCqAQkAAocLAAKNCQAChAoAAocNAAKABwACkQYABR8MAAUUCgACggoAAooJAAUYCAAHrQkAAogKAAUUEAAFFgwAAogJAAKGCgACiQoABRwKAAUVCQAFIAwABQ4KAAUZCgACiQoAAoQKAAUcCQACiQkAAocJAAeuCgACgQgAAo0KAAKJCQAFFgsAAoYMAAKGCwAChAYHCQAHmRAACjwLAAKICQAChQ0AAosIAAKBCgAHqg0AAoUKAAKMCQACiAgAAogMAAKGCQACigkABRYJAAKICgAChgkAAoUKAAKJCAACjQsAAosJAAKFCQAFFwoABRYMAAKICgAChQkAAosKAAUYDAAFHgkAAoUJAAKDCQACigkAAokPAAKBCQAFFgYAAowNAAeoCQACiwkAAogKAAKFCQACiAgAAowJAAKICAAFFBAABRgJAAUZCQAHrwgABRERAAUVCQAFGA4AAoUKAAKICQAFFAsAAogFAAKPDAAChA4AB6oKAAKICAACgwYABSEJAAo8DQACfwoABRsKAAUZCgACiAkAB6ULAAUaCQACigoABRgKAAKHCgANBQAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       top:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgCsAAYAAooLAAUUCgAChw8AAocMAAKABwACjgkAAowJAAUUCgAHqAkACkEJAAKECgACiwgAAoYJAAKQCgAFFAkABRcKAAKICwACiwkAAoQJAAKNCAACgQ4ABRcHAAKPCQAFFgoAAogLAAKFCQACiwgAAocMAAUbCgAMxwwAAoMIAAKNCgACigYAAokIAAKFDQAHqgsAAoUKAAKHCwACiAoAAoYKAAzSCgACgA4ADQUAAAAAAAAAAAAAAAA
       volumedown:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgB6AA4AAoIKAAKEEAAFFA4AAoIJAAUfBwACiQkAAocKAAKCDgAFFwoAB6oMYg0ABKcMAAKKCQAHqAgABRoKAAUTCAACjggAAogJAAKGBwAFHAkAAowKAAKICQACiQkAAocLAAejBgACkgkAAooIAAKHCQAChAYAAo0KAA0FAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
       volumeup:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgCeAAoAAoQRAAKDCAAFHAwAB6YKAAKGCwAChQ0AAocKAAUeCQAHpgkAAoMKAAUcCQAFFgoABRoLAAeoDQACigwAB6MLAAKJCgAKOAgABR4LAAKECQAChwoAAoQLAAKOCQACgg0AAokJAAKGCQACiA4AAoMKAAUXCwACiwkAAooJAAKECQAFGgkAAokJAAKECQACigkJCAACcwkAAosKAA0FAAAAAAAAAAAAAA
    
   # - type: horizontal-stack 
    # cards  
  
     - type: 'custom:generic-remote-control-card'
      name: Samsung Habitación
      remote_template: samsungtv
      style: |
       ha-card {
        font-size: 8px;
       }
       h1{
        text-align:left;
        margin-left: 50px;
       }
      buttons:
       back:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKWDzsQOhA6EBUPFhAVEBUQFQ87EDoSOBAVEBUPFhITEBUQFREUERQQOhA6EBUQOhAVEDoQOhA6ERQQFRE5EBUPOxEADQUAAA==
       bottom:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBEAJCWCEQNPQ09DRkMFw8YDRoKGA09DUEKPQwXDjsPGgoZCz8OIQYUDhgNHAk8DEEMFgscDTwNOw9BCkAJFg8YDTwOAA0FAAAAAA==
       zero:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkRORA7EBQSExEVDxUQFg87DzsTNw8WERQPFhAVDxYPOxAVEBUPFg87DxYRFBAVDxcPOhA6EDoQFRA6ETkQOhAADQUAAA==
       one:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJOUETkSOBE5ERQRFBEUEBUQFRE5ETkROREVDxUQFhAWDhYPFhITEDoPFg8VEBYPFg8WEDoQOhAVETkQOhA6EDoQOg8ADQUAAA==
       two:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkRORE5ERQQFREUERQRFBA6EjgTNxAWEBUQFRAVEBUPOxAVEDoPFhAVDxYQFRAVEBUQOhEUEDoQOhA6DzsQOhAADQUAAA==
       three:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKWDzsQOg87EBUQFQ8WEBUQFRA6DzsQOg8WDxYQFRAVDxYQFRA6EDoQFRAVEBURFA8WEDoRFBEUEDoPOxA6EDoPOxAADQUAAA==
       four:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKWEDoSOBA6EBUQFQ8WEBUPFg87EDoQOhAVEBUQExQTEBURFBAVEBUROREUEBURFBEUEDoRORE5EBUSOBE5ETkQOhEADQUAAA==
       five:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkRORE5EBUQFRAVEBUSExE5ETkROREUEBURFBAVEBURORITEBUSOBEUERQQFREUExIQOhE5EBURORE5EjgQOhEADQUAAA==
       six:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVEDoQOhE5EBURFBEUERQQFRA6ETkQOhEUEBUQFREUERQRFBE5ERQQOhAVEBUQFREUETkRFBE5EhMQOhE5ETkROREADQUAAA==
       seven:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkROhE5DxURFQ8WERQQFRA6EDoQOhEUDxYPFg8WEBUQFREUDzsRORAVEBUQFRAVEDoSOBITERQRORE5EDoTNxEADQUAAA==
       eight:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJOUETkRORE5EhMRFBAVEBUQFRA6EzcRORIUDxUQFRAVERQQOhAVEDoQOw8WEBQRFQ8WEBUQORIUEBURORA6EDoQOg8ADQUAAA==
       nine:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkTNxE5ERQRFBEUERQQFRE5EDoROREUERQRFBEUDxYQFRA6ETkRORAVDxYPFhAVDzsRFBAVEBUQOhA6EDoQOg8ADQUAAA==
       exit:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgCMAJOTEjcTNxI3EhMSEhITEhMRExI3EjcSOBISEhMSExETEhMSNxITEjcSNxITEjcSExETEhMSNxITEhISNxITEjcSOBEABfuTlBI3EjcSOBETEhMSEhITEhMROBI3EjcSExITERMSExISEjgRExI3EjcSExI3EhMSExISEjgRExITEjcSExE4EjcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
       info:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgCMAJSSEjgROBI3EhMRExITEhMRExI3EjgROBISEhMSExETEhMSNxI3EjgROBI3EhMRExITEhMRExITERMSExI3EjcSOBEABfuTlBI3EjcSOBETEhMSExETEhMSNxI3EjcSExITEhISExITETgSNxI3EjcSOBISEhMSExETEhMSExETEhMROBI3EjcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
       left:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBAAB4FBAgJDgsQDRATnwiKCEEKFwYgDEEJYg2yCBgNGQwfBiAHPQeLCB4LiwoaCRwJQgofB0AKPwgdChsKPwkADQUAAAAAAAAAAA==
       menu:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVEDoRORE5ERQQFREUERQRFBE5ETkQOhEUERQQFRAVERQRFBA6ERQRORA6ERQQFRAVETkQFRE5EBUQFRA6EDoROREADQUAAA==
       mute:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJGWEDoQOhA6EBUQFREUEBURFBA6ETkRORITERQRFBEUEBURORE5ETkROREUERQTEhEUEBYPFhAVEBUQOg87EDoQOg8ADQUAAA==
       ok:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJGXDzwMPQ49DhUQFg8WDxYQFBE6ETkPOhAWEBUPFg8WDxYQFQ8WEBYOOhAWDzsSOA8WDzsQOxA4ERUPOxAVDxYQOg8ADQUAAA==
       power:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVDzsQOhA6EBUQFRAVERQRFBE5EDoSOBEUERQRFBAVEBURFBE5ERQRFBAVERQRFBEUETkRFBE5ETkRORE5EToQOg8ADQUAAA==
       right:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAI2YEDsMPw47DhgOFQ8YDhcNFw47DzsPPBEVDRcOFhAVEBcPFBE5EBYMGQ8WDjwOPQ0XDzsOFhE7DTwPOw4WDxYPOxAADQUAAA==
       source:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJOUEjgSOBI4EhMSExITEhMSExI4EjgSOBITEhMSExITEhMSOBITEhMSExITEhMSExITEhMSOBI4EjgSOBI4EjgSOBIADQUAAA==
       top:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJGWEDwNOw88DxQQFg8WDxYPFg86ETkROw8VEBYPFQ8XEBUOFhEVDhYPFhEVDzoROBEVDzsQOw86EDkROhAWDhYPPA4ADQUAAA==
       volmin:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVEDoSOBE5EBUQFREUERQRFBA6EDoROREUEBURFBEUEBUQOhE5ERQROREUEBURFBAVEBUQFRE5ERQQOhE5EDoQOhAADQUAAA==
       volplus:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkRORA6ERQRFBAVEBUQFRA7EDkROhAUERUQFRAUEBYQOhA6EDoPFhAVEBUQFQ8WEBUPFhAVEDoQOhA6EDoQOg8ADQUAAA==
       channelup:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVEDkROhE4EBUQFg4XDBkPFw86DzsQOg8WERQPFhAVEBUQFRA5ERUPFhA6DxYQFQ8WDzoRFQ87EDoRFBA5EToQOg8ADQUAAA==
       channeldown:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVEDoQOhA6ERQQFg8WDxYQFQ87EDoQOg8WDxcOFw8VDxcOFg8XDhYRFQ47EBUPFg8WDzsPPA87EDkRFBE5EjgQOhAADQUAAA==
       guide:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgCMAJSTEjcSNxI4EhISExITEhISExI3EjcSNxMSEhMSEhITEhMSNxI3EjcSNxMSEhMSNxITEhISExITEhISNxI3ExISNxIABfuTlBI3EjcSNxITEhMSEhITEhMROBI3EjcSExITERMSExISEjgROBI3EjcSExITETgSEhITEhMRExITEjcSNxITEjcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
       fastforward:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJSVDzsQOhA6EBURFA8WERQSExA6EjgQOhAVEBUQFREUEBUQFREUEBUROREUEhMQOhAVEDoRORE5ERQRORE5EhMSOBEADQUAAA==
       rewind:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJOUDzsPOxA6EBURFBAVEBYOFg87EDoQOhEUDxYPFg8WDxYQOhAVDzsQFQ8WEhMQOhAVEBURORAVETkRORE5ERQQOhEADQUAAA==
       play:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJOUETkRORA7EBUQFRAVEBUQFQ87DzsPOw8WEBUQFRAVEBUPOxA6EDoRFBEUEBURORAVEBURFBEUEDoRORE5ERUPOw8ADQUAAA==
       pause:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgBGAJKVETkQOhA6EhMQFREUERQQFRA7DzsQOhAVEBUPFhAVDxYQFRE5EBUQOhAVERQROREUETkQFRE5ERQQOhA6EBUQOhAADQUAAA==
       lastch:
        call: remote.send_command
        data:
         entity_id: remote.mando_ir_hab_matrimonio_remote
         command: b64:JgCMAJSTEzYTNhM3EhITEhMSEhITEhI3EzYTNhMSExISEhMSExISNxI3ExISEhI3EhMSExISEhMSExI3EjcSExE4EjcSNxIABfuUkhM3EjcTNhMSEhITEhMSEhITNhM3EjcTEhISExISEhMSEzYTNhMSExISNxMRExITEhISExITNhM2ExITNhM2EzcSAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA
          
  

En la parte de Telegram , lo primero seria crear el teclado para que el usuario pueda interactuar con nuestro bot , tambien mostraremos el estado del RM Mini3 que es parte fundamental

telegram_estado_tv_comedor:
 alias: telegram_estado_tv_comedor
 # hide_entity: true
 sequence:
  - delay: 00:00:01
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data_template:
    message: |
     {{"\U0001f4fa"}}{{"\U0001f4fa"}} *TV Comedor* {{"\U0001f4fa"}}{{"\U0001f4fa"}}      
     {% if is_state("binary_sensor.ping_broadlink_rm_mini_3", "off") %}{{"\n"}}{{"\u26ab"}} *RM Mini3*: Sin conexión{% endif %}    
    data:
     inline_keyboard:
      - 'TV ON/OFF:/tel_tv_comedor_power,Vol. +:/tel_tv_comedor_volumen_subir,Vol -:/tel_tv_comedor_volumen_bajar'
      - 'Mute:/tel_tv_comedor_mute,Canal +:/tel_tv_comedor_canal_subir,Canal -:/tel_tv_comedor_canal_bajar'
      - '1:/tel_tv_comedor_canal_1,2:/tel_tv_comedor_canal_2,3:/tel_tv_comedor_canal_3'
      - '4:/tel_tv_comedor_canal_4,5:/tel_tv_comedor_canal_5,6:/tel_tv_comedor_canal_6'
      - '7:/tel_tv_comedor_canal_7,8:/tel_tv_comedor_canal_8,9:/tel_tv_comedor_canal_9'
      - 'Principal:/cancel'  

Esto nos mostraría un teclado como este en nuestro Bot de Telegram

Ahora creamos las automatizaciones para ejecutar los comandos segun pulsemos en el teclado virtual de la TV del Bot de Telegram

##########################################################################################################################  
# Automation para la television del comedor
##########################################################################################################################

- id: 'telegram bot estado TV Comedor'
 alias: 'telegram bot estado TV Comedor'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/estado_tv_comedor'
 action:
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor      
   

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_power'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_power'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_power'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_power  
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Encendido/Apagado TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  
   
   
- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_volumen_subir'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_volumen_subir'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_volumen_subir'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_subir_volumen  
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Subir volumen TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_volumen_bajar'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_volumen_bajar'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_volumen_bajar'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_bajar_volumen  
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Bajar volumen TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_mute'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_mute'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_mute'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_mute  
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Mute TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_subir'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_subir'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_subir'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_subir_canal  
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Subir canal TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_bajar'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_bajar'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_bajar'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_bajar_canal  
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Bajar canal TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

   
- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_1'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_1'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_1'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_canal_1  
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Canal 1 TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_2'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_2'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_2'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_canal_2 
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Canal 2 TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_3'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_3'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_3'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_canal_3 
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Canal 3 TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_4'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_4'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_4'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_canal_4  
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Canal 4 TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_5'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_5'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_5'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_canal_5  
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Canal 5 TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  


- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_6'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_6'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_6'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_canal_6  
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Canal 6 TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  


- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_7'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_7'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_7'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_canal_7 
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Canal 7 TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_8'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_8'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_8'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_canal_8 
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Canal 8 TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

- id: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_9'
 alias: 'telegram bot tel_tv_comedor_canal_9'
 # hide_entity: true
 initial_state: 'on'
 trigger:
  - platform: event
   event_type: telegram_callback
   event_data:
    data: '/tel_tv_comedor_canal_9'
 action:
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.remote_tv_comedor_canal_9 
  - service: notify.notif_telegram_bot
   data:
    message: '{{"\U0001f4fa"}} Canal 9 TV Comedor'
  - service: telegram_bot.answer_callback_query
   data_template:
    callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
    message: 'TV Comedor'
  - service: script.turn_on
   entity_id: script.telegram_estado_tv_comedor  

      

A medida que vamos pulsando comandos nos los mostrara en el Bot y nos devolverá al menú de mando de TV

Y con esto y un bizcocho ………..

Deja un comentario